Produktové portfolio

Nová vozidla pro rozchod 1 520 mm

*effiliner

Lokomotiva EffiLiner
CAT C32 / 895 kW

*heavyliner

Lokomotiva HeavyLiner
CAT 3512E / 1 800 kW

*effishunter

Lokomotiva EffiShunter 300
CAT C13 / 328 kW

Lokomotiva řady TEM LTH / ТЭМ ЛТХ

Lokomotiva řady TEM LTH / ТЭМ ЛТХ
CAT C27 / CAT 3508B / 709 / 680 kW

Lokomotiva řady TEM TMX

Lokomotiva řady TEM TMX
CAT 3508C / CAT 3512 / 970 kW / 1 550 kW

Lokomotiva řady TME 3

Lokomotiva řady TME 3
CAT C15 / 403 kWModernizovaná vozidla pro rozchod 1 520 mm

Lokomotiva řady TME1 / TME2 / ČME3-M

Lokomotiva řady TME1 / TME2 / ČME3-M
CAT 3512B/CAT 3508B/ / 970 kW až 1 550 kW