Produktové portfolio

*effishunter

Lokomotiva EffiShunter
CAT C13 / 328 kW

heavyshunter

Lokomotiva HeavyShunter
CAT C18 / 522 kW

effiliner

Lokomotiva EffiLiner
CAT C32 / 895 kW

heavyliner

Lokomotiva HeavyLiner
CAT 3512E / 1 800 kWModernizovaná vozidla pro rozchod 1 435 mm

Lokomotiva řady 741.7

Lokomotiva řady 741.7
CAT 3508C / 1 000 kW

Lokomotiva řady 753.6

Lokomotiva řady 753.6
CAT 3512C / 1 550 kW

Lokomotiva řady 774.7

Lokomotiva řady 774.7
CAT 3508C | CAT 3512 / 1 000 kW | 1 550 kWRemotorizovaná vozidla pro rozchod 1 435 mm

Lokomotiva řady 704.7

Lokomotiva řady 704.7
CAT C13 / 328 kW