• HOT LINE SERVIS

  +420 702 242 018

 • O nás

  Vnitřní oznamovací systém

  Společnost CZ LOKO, a.s. přijímá dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů oznámení o možném protiprávním jednání odehrávajícím se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti v oblastech vymezených tímto zákonem.

  Vymezené oblasti práva pro podávání oznámení

  Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o protiprávních jednáních

  1. majících znaky trestného činu
  2. majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více
  3. porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
  4. porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
   • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   • daně z příjmů právnických osob,
   • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   • ochrany spotřebitele,
   • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   • ochrany životního prostředí,
   • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
   • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory dle práva EU.

  Oznamovatel

  Oznamovatelem, který může využít náš Vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení, je fyzická osoba, která pro nás:

  • vykonává zaměstnání, odbornou praxi, či stáž;
  • vykonává funkci v orgánech naší obchodní společnosti;
  • poskytuje služby pro naší obchodní společnost;
  • vykonává činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů, a jejich subdodavatelů;
  • a která získala informace o případném protiprávním jednání v souvislosti s jejich prací nebo výkonem obdobné činnosti.

  Prací nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností.

  Z podávání Oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.

  Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. 

  Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

  Způsoby oznamování

  1. Písemně prostřednictvím oznamovacího formuláře, který byl pro tyto účely zřízen: www.nntb.cz/c/paxn9byv

  1. Ústně na níže uvedeném telefonním čísle
  1. Osobně (na žádost ve lhůtě 14 dnů)

  Příslušná osoba: Ivana Krátká, e-mail: ivana.kratka@czloko.cz, telefon: +420 606 694 141

  Ochrana oznamovatele

  S oznámením, které podáte se může seznámit pouze příslušná pověřená osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

  Pokud bylo Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému, zajistíme ochranu totožnosti Oznamovatele a ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů (jako jsou příbuzní, osoby blízké atd.). Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

  Upozornění

  Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého oznámení. Je-li oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.

   V souladu se příslušným zákonem nebudeme přijímat anonymní oznámení, které nesplňují podmínky dle §2 odst.2 zákona.

  Informace o možnosti podat oznámení ministerstvu spravedlnosti

  Oznamovatelé mohou Oznámení dále podat ústně, či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

  ×