Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dobrý den,

v souvislosti s Vaším zájem o pracovní uplatnění ve společnosti CZ LOKO a.s. Vás prosíme o prostudování informací pro uchazeče a o zpětné zaslání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

* - povinné položky
Nejsou vyplněny všechny povinné položky. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou *

INFORMACE PRO UCHAZEČE O PRACOVNÍ POZICI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

I. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost CZ LOKO a.s., IČ: 61672131, se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584 (dále jen „Správce“), která Vás v souladu s nařízením GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce o Vás zpracovává zejména následující údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, fotografie obličeje, adresa trvalého případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, mobilní telefon, e-mailová adresa.

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Právní úkon Subjektu údajů spočívající v odeslání životopisu a dalších osobních informací Správci za účelem získaní pracovní pozice, zákony a další právní předpisy, oprávněné zájmy Správce.

IV. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem pro následující účely:
A. Pro splnění povinností, které Správci ukládají zákony a další právní předpisy. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účely:
 
· posouzení kvalifikace, nezbytných předpokladů nebo zvláštních schopností pro výkon pracovní pozice;
· posouzení požadavků na profesní způsobilost.
B. Pro účely oprávněných zájmů Správce, které jsou nezbytné pro řádné fungování podniku a ochranu majetku. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účely:
 
· povolení vstupu na pracoviště;
· ochrany majetku kamerovým systémem.
C. Pro účely, k nimž jste udělili Správci souhlas poskytnutím svého životopisu a vyplněním osobních údajů na webových stránkách Správce. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účely:
 
· zavedení životopisu a vyplněného webového formuláře uchazeče o pracovní pozici do interní databáze uchazečů o pracovní pozici.
 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce neposkytuje Vaše osobní údaje žádnému dalšímu příjemci, kdy tyto slouží pouze pro účely výše popsané.

VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let od přijetí Vašeho životopisu.

VII. JAKÁ MÁTE PRÁVA

· Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, což znamená, že máte právo od Správce získat informace o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje a o jaké údaje se jedná.
· Máte také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
· Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), které představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce vymazat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte.
· Máte právo v určitých případech na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
· Máte možnost vznést námitku proti jejich zpracování.
· Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete nespokojen se zpracováním Vašich osobních údajů.
· Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování údajů založeném na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
· V daném případě se neuplatní právo na přenositelnost osobních údajů, neboť se zpracování neprovádí automatizovaně.
· Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodnutí, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst.1 a 4 GDPR.
· Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
 

VIII. KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontaktním místem pro uplatnění Vašich práv je personální úsek Správce. Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na Správce obrátit prostřednictvím telefonní linky +420 465 558 191 nebo na emailu: personalni@czloko.cz .
×